sodepaz viajes
Menu

Apoio á promoción da soberanía alimentar e á medicina tradicional con equidade de xénero nas Rexións de Oio, Cacheu e Bafata (Guinea Bissau).

A Federación Campesiña KAFO foi creada en 1996, e recoñecida oficialmente como ONG en decembro. de 2000.

Constituída por 10 asociacións campesiñas interrexionais, cuxas intervencións se dirixen aos sectores estratéxicos do desenvolvemento rural (agricultura, pesca, gandaría, xestión durable dos recursos naturais, profesionalización da xuventude rural, etc.), a Federación Campesiña KAFO ten por misión fundamental a Autopromoción Comunitaria e o Desenvolvemento Rural. Aproximadamente 23.454 campesiños e campesiñas benefician directamente das intervencións da Federación KAFO en máis de 900 tabancas situadas no Norte e Nordés do país (Rexión de Oio,Cacheu e Bafata). Entre os membros activos da Federación KAFO, as mulleres representan un 61,77%, seguidas dos mozos (23,30%) e dos homes (14,93%). Para o reforzo das capacidades técnicas e organizativas dos/ás campesiños/ás, a Federación KAFO creou un Centro de Formación, Investigación, Acción e Vulgarización Agrícola en Djalicunda conformado polas seguintes estruturas: Centro de formación Apicola Djalicunda,Banco de sementes tradicionais de arroz, Radio Comunitaria-Voz de Djalicunda, Casa de Ambiente e Cultura, Centro de medicina tradicional, Viveiro Florestal, Casa de Hóspedes, Cantina comunitaria, Horta comunitaria, Cyber café, Aulas de formación, Perímetros de mellora agricola, florestal e gandeira.

A Federación KAFO tamén leva a cabo no devandito centro actividades de comunicación e educación para o desenvolvemento grazas a unha radio comunitaria Raio "Voz de Djalicunda", así como actividades de promoción do xénero.

O presente proyecto"Apoio á promoción dá soberanía alimentar e á medicina tradicional con equidade de xéneronasRexións de Oio, Cacheu e Bafata (Guinea Bissau) " beneficiará directamente a unha poboación estimada en 1.400 persoas, das cales 700 son mulleres e 700 homes en 70 comunidades(Tabancas) das rexións de Oio, Cacheu e Bafatá, e bneficiará indirectamente a 4.200 persoas (2.200 homes e 2.200 mujeres).Las tabancas seleccionadas serán aquelas tabanca que levaron a cabo un maior dinamismo e alcanzaron uns índices de mellora nas condicións de igualdade entre homes e mulleres a través das diversas accións lelvadas a cabo a través do programa fiananciado pola XUNTA de Galicia en 2008 (PR804C/5-0). En total serán 10 tabancas da rexión de Oio, 30 de Cacheu e 30 de Bafatá. (ANEXO X).

Coa preocupación fundamental de contribuír á redución da pobreza rural e a mellora das condicións de saúde da poboación rural, o proxecto poñerá o acento durante 16 meses nas seguintes actividades:

a)-Fortalecer a soberanía alimentar a través dá xestiónduravel dous recursos agrícolas e mellorar ás condicións de acceso equitativo áaugapotavel:

. Mellorada a fertilidade de chan agricola e asegurdas 8 culturas alimentarias a través dos coñecemento sobre uso e elaboración de copostbiologico e control biologico de pragas con particpación equitativa.

. vulgarización, animación, difusión de técnicas de produción aptas para a conservación da biodiversidade ambiental e local;

. dominio de uso de texcnologias apropiadas de produción de pesticidas naturais para combater 8 tipos de pragas que están a decimar as culturas alimentarias propias do país;
. Mellorado o sistema de provisión de auga potable para 35 comunidades a través da instalación dunha unidade piloto de purificación de auga;

b)-Reforzar a medicina tradicional con enfoque de xénero como condición para mellorar a saúde dás comunidadesrurais;

. fortalecemento da asociación de Curanderos, asociación integrante da Federación KAFO, integrando a igualdade de xero nas accións de participación e toma de decisión da asociación; constituída en 1996 e que conta con 1.782 miembros/as(712 homes e 1.070 mulleres).

. Colaboraciónes institucionais con diversas entidades públicas (Ministerio de saúde Pública) e organizacións sociais (PROMETRRA) para reforzar os coñecementos e as accións de difusión, recoñecemento e acceso á poboación rural da medicina natural.

. Redución de enfermidades a través das accións formativas aos/ás membros seleccionados da Aso.de curandeiros, aumentando o tratamento de ETS, enfermidades diarreicas, respiratorias, paludismo, cólera etc a través de medicina natural

. Fortalecemento dos saberes tradicionais a través da elboración dun amplo inventario de planas medicinais difundidas

. Promoción,difusión e posta a disposición da poboación rural da zona de intervención medicamentos elaborados e transformados con calidade;

Cofinanciado por
Xunta de Galicia
Confederación Camponesa KAFO
SODePAZ